هیأت مدیره شرکت

image

هر عضو تیم مسئولیت خاص خود را با توجه به تخصص و سطح مورد نظر خود تعیین می کند و در نتیجه خروجی بسیار کارآمدتر و سریعتری خواهیم داشت.

image

جواد عبدنصرالهی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت
image

اله یار ناظمی

عضو هیأت مدیره

دکترای مهندسی منابع آب (هیدرولیک)
image

محمدحسن شکی

معاونت بهره برداری و عضو هیئت مدیره

دکترای مکانیک
image

محمد علی اشرفی

رئیس هیأت مدیره

info@khavardasht.co
image

ستار باقری کلایه

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی