هیأت مدیره شرکت

image

هر عضو تیم مسئولیت خاص خود را با توجه به تخصص و سطح مورد نظر خود تعیین می کند و در نتیجه خروجی بسیار کارآمدتر و سریعتری خواهیم داشت.

image

علیرضا نظری جهرمی

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت
image

ابوالفضل بوژمهرانی

رئیس هیأت مدیره

دکترای صنایع غذایی
image

احسان زارع

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد بازرگانی
image

محمود زنگانه

عضو هیأت مدیره

image

یاسر رخشان

عضو هیأت مدیره

image

محمد حسن شکی

عضو هیأت مدیره

دکتری مکانیک