خاوردشت

حضور جناب آقای دکتر ساداتی نژاد رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس ، جناب آقای دکتر نوروزی نماینده محترم شهرستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب آقای دکتر مهاجر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه در شرکت کشت و صنعت خاوردشت و دیدار با مدیر عامل محترم شرکت.

در این دیدار جناب آقای ساداتی نژاد رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس با توجه به صنعت کشاورزی حاکم بر منطقه و نیاز کشور و این شرکت به انواع دانه های روغنی و مشکلاتی که اینگونه شرکتها در زمینة تأمین مواد اولیه دارند  ، قول مساعدت و رایزنی درخصوص واردات دانه وهمچنین کمک به پیشرفت و تعالی این شرکت را دادند ، همچنین مدیر عامل محترم نیزمباحثی را زمینه تولیدات ، محصولات و همچنین اقدامات انجام شده و پتانسیل قوی و رو به رشد موجود در شرکت مباحثی را نیز بیان نمودند. 


image