آگهی مزایده عمومی

شرکت کشت وصنعت خاوردشت درنظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی با مشخصات و شرایط مشروحه ذیل اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان وعلاقه مندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج این آگهی بمدت 10روز کاری از ساعت 8الی 16 جهت دریافت اسناد ومدارک این مزایده،همچنین بازدید از املاک،اقدام نمایند.

ردیف

آدرس ملک

نوع کاربری ملک

متراژ عرصه وعیان

(متر مربع)

قیمت پایه

(ریال)

توضیحات

1

استان گلستان-شهر مزرعه کتول-بلوار کشاورز-کوچه فرهنگ23

زمین

660.77

17840790000

یک قطعه زمین باحدود اربعه: شمال و جنوب بطول  36.85متر

شرق وغرب بطول 19 متر

2

خراسان رضوی-نیشابور-جاده بوژان-روستای تحت منظر-منظر14 کوچه شقایق

باغ ویلا

1950

122000000000

دارای یک واحدمسکونی بمساحت 119متری دارای تراس مسقف78متربهمراه استخر 100متر مربع وگلخانه 60  متر ....

3

استان گلستان-بندرترکمن-روستای قره قاشلی

زمین کشاورزی

50000

32500000000

ششدانگ زمین زراعتی دارای پلاک شماره105فرعی از8 اصلی بخش پنج حوزه بندرترکمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مبلغ سپرده در مزایده  10درصد قیمت پایه می باشد که می بایست،بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در وجه شرکت کشت وصنعت خاوردشت به حساب شماره 0105375847008 بانک دی شعبه گرگان بنام سپرده شرکت در مزایده،تحویل دفتر فروش وبازاریابی این شرکت گردد.

تبصره: مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی،می بایست حداقل 2ماه ازتاریخ صدور بوده و برای مدت 2ماه دیگر قابل تمدید باشد. درصورتیکه شرکت کننده شخص حقوقی باشد، ضمانتنامه باید بنام شخص حقوقی صادر گردیده و هیچگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی ،ابهام وخدشه نداشته باشد.

  1. هزینه آگهی مزایده وسایر هزینه های مرتبط،بعهده برنده مزایده می باشد.
  2. شرایط پرداخت مبلغ مزایده، بصورت نقدی، همزمان با تنظیم مبایعه نامه می باشد.
  3. به پیشنهادات فاقد سپرده معتبر یا کمتر ازمبلغ ویانظیر آن، هچنین به پیشنهادهای فاقد مهروامضا مجاز (اشخاص حقوقی)مشروط,مخدوش،دارای خط خوردگی ،لاک گرفتگی، همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل میشوند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. برنده مزایده می بایست استعلام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، مبنی بر عدم ممنوع المعامله بودن خود را ارائه نماید.
  5. کلیه پیشنهادها بصورت پاکات دربسته بصورت مجزا که در یک پاکت بزرگتر قرار خواهند گرفت،می بایست پس از مهروامضا به ترتیب ذیل تحویل گردد:پاکت الف: ضمانتنامه بهمراه تصویر: اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) شناسنامه,کارت ملی , پایان خدمت یا معافیت دائم (اشخاص حقیقی)، پاکت ب: فرم تعهدنامه بهمراه مهروامضا کلیه صفحات شرایط شرکت درمزایده و پاکت ج: پیشنهاد قیمت
  6. شرکت کشت وصنعت خاوردشت در رد یاقبول هر یک از پیشنهادات، مختار است.
  7. کلیه املاک باوضع موجود بفروش می رسد .در صورت داشتن متصرف،تخلیه ملک و کلیه هزینه های مربوطه بعهده خریدار میباشد.
  8. درصورت استنکاف برنده مزایده از عقد قرارداد،ضمانتنامه ایشان به نفع شرکت ضبط و بانفر بعد مزایده قرارداد منعقد خواهد شد،بنابراین سپرده نفر دوم،حداکثر تایکماه پس از اعلام نفر اول،نزد شرکت باقی خواهد ماند.ضمنا درصورت استنکاف نفردوم،سپرده ایشان نیز به نفع شرکت،ظبط ومزایده تجدید خواهد شد.
  9. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید املاک همه روزه از ساعت 8 الی 16 باشماره تلفن های09111710168 و 09113698606 و 01734222610 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات، پایان وقت اداری روز شنبه 31/04/1402 می باشد.محل تحویل : استان گلستان ، علی آباد کتول، شرکت کشت وصنعت خاوردشت،واحد فروش وبازاریابی


آگهی مزایده عمومی