به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت شهرستان علی آباد کتول بازدید علمی،آموزشی دانشجویان مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از شرکت کشت و صنعت خاوردشت روز شنبه  07-03-1401 به همراهی استاد آن دانشگاه سرکار خانم دکتر محبوبه کشیری عضو هیئت علمی و  با توضیحات سرکار خانم مهندس سمیه برزگر مدیر تولید شرکت خاوردشت انجام گرديد


بازدید علمی و آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از شرکت خاوردشت