به گزارش روابط عمومی شركت کشت وصنعت خاوردشت، دکتر محمد برزعلی مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، بهمراه مهندس ابوالفضل بوژمهرانی سرپرست شرکت و محمد مزیدی رئیس جهاد کشاورزی علی آبادکتول و هئیت همراه ظهر روز دوشنبه مورخ 02_03_1401 از شرکت بازید انجام دادند


بازدید دکتر محمد برزعلی مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از شرکت کشت و صنعت خاوردشت