به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت  دیدار و گفتگو بابت خرید تضمینی کلزا توسط سرپرست خاوردشت مهندس بوژمهرانی بهمراه محمد روزبه معاون بازرگانی شرکت با مهندس زنگانه مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان گلستان  روز دوشنبه مورخ02-03-1401 در دفتر مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان گلستان  صورت گرفت

 در این دیدار مهندس بوژمهرانی سرپرست شرکت کشت و صنعت خاوردشت با رئیس اداره تعاون روستایی  استان گلستان در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های بخش روستایی و کشاورزی منطقه، نقش شبکه تعاون روستایی و کشاورزی استان گلستان و  شهرستان علی آباد کتول در توسعه بخش روستایی و کشاورزی و خدمات رسانی شبکه به روستائیان و ارتباط بین صنعت و کشاورزان منطقه بحث و تبادل نظر شد   


دیدار و گفتگو مهندس بوژمهرانی سرپرست خاوردشت با مهندس زنگانه مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان گلستان  بابت خرید تضمینی کلزا